متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارکان اصلی فرایند ارتباطات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جان کاتر[1] ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده می باشد: یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می دهد. در این شکل ساده می توان الگویی به طریق زیر ارائه نمود.

فرستنده پیام ← پیام ← گیرنده پیام. الگوی مزبور نشان می دهد که در یک ارتباط سه رکن اصلی هست. بدیهی می باشد که اگر یکی از آنها حذف گردد، ارتباط مستقر نمی گردد. در یک فرآیند ارتباط هفت بخش هست:

– فرستنده پیام یا منبع پیام:[2] آغازگر ارتباط می باشد. در یک سازمان، فرستنده پیام کسی می باشد که دارای اطلاعات می باشد و هدف وی این می باشد که آن را به یک یا چند نفر اطلاع دهد.

– به رمز درآوردن پیام[3]: زمانی انجام می گردد که فرستنده پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن جهت لازم می باشد که اطلاعات تنها بایستی بین یک نفر و نفر دیگر از طریق علامت و نشانه مبادله گردد.

– پیام[4]: اطلاعاتی می باشد که فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده می باشد. پیام ممکن می باشد به هر شکل و صورتی باشد و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند.

– کانال یا مجرای ارتباطی[5]: وسیله ای می باشد برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام( مثل هوا برای انتقال صوت) غالبا نمی توان کانال ارتباطی را از پیام جدا نمود.

– دریافت کننده یا گیرنده پیام:[6] شخصی می باشد که اندام های حسی او احساس می کنند که پیام را دریافت کرده اند. امکان دارد گیرنده پیام، یک یا چند نفر باشند.

از رمز خارج کردن پیام[7]: فرایندی می باشد که به وسیله آن گیرنده پیام، پیام را تفسیر می کند. گیرنده بایستی آغاز پیام را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند.

بازخورد کردن نتیجه[8]: مسیری دارد که در جهت عکس فرایند ارتباط می باشد که در آن واکنش گیرنده پیام به فرستنده پیام داده می گردد. بازخورد ممکن می باشد مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم باشد.

پارازیت: پارازیت را می توان عاملی تعریف نمود که پیام را تحریف می کند. وجود پارازیت ممکن می باشد از فرستنده، وسیله ارتباط و یا گیرنده باشد.

[1]– John kotter

[2]– Sender

[3]– Encoding

[4]– Message

3- Channel

4- Receiver

5- Decoding

6- Feedback

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد