عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محله آغاز می­گردد و محله­های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز تأثیر مهمی در پایداری شهری هستند. اگر در نظریه­های توسعه بشر-محور در شهرها، پایدای در سطح محلات به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نائل شده­ایم؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می­باشد؛ مدیریتی که در سایه آن، سه حلقه مجزا اما به هم پیوسته محیط، اجتماع و اقتصاد در امر پایداری محله­ای واجد اصول و معیارهای پایداری باشند. پژوهش حاضر نیز در همین راستا به سنجش وضعیت پایداری محله­ای و تأثیر مدیریت شهری در آن در ناحیه تاریخی شهر یزد مبادرت نموده می باشد. برای نیل به هدف فوق از روش­های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی در قالب تکنیک منطق فازی و آزمون­های آماری T، تحلیل واریانس، توکی، همبستگی و رگرسیون خطی بهره گیری گردیده می باشد. نتایج حاصله نشان از کم لطفی مسئولین نسبت به محلات بافت تاریخی از نظر معیارهای پایداری دارد، به صورتی که علی­رغم نوسان مقادیر پایداری از 0.474 در محله گودال مصلی تا 0.312 در محله زردشتی­ها، اما شاهد شرایط نامساعد پایداری و قرارگیری محلات بافت در طبقه ضعیف هستیم. از سوی دیگر با وجود تأثیرگذار بودن عملکرد مدیریت شهری در بعد پایداری زیست- محیطی محله­ای، اما به گونه کلی در محدوده مورد مطالعه بین دو متغیر پایداری محله­ای و مدیریت شهری ارتباط معنادار و ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را شاهد نیستیم و مدیریت شهری نتوانسته می باشد در سایر ابعاد پایداری محله­ای مؤثر واقع گردد. پس در نظر داشتن رهیافتی سیستماتیک و نیز کارشناسانه با مشارکت شهروندان می­تواند به الگوی مطلوب پایداری محله­ای و تأثیر فعال مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد و حفاظت از آن منجر گردد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، محله، پایداری محله­ای، مدیریت شهری، بافت تاریخی شهر یزد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه