ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معرفی الگو یا روش کار:

پارادایم رایج در فضای تحقیقات علمی در جغرافیا در حال حاضر، بر اساس روشهای کمی می­باشد. اما سیاق کار در این پروژه، طریقه تئوریک دارد. روش پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیلی-تطبیقی می­باشد و نوع آن توسعه­ای-کاربردی می باشد. در گردآوری اطلاعات، از مطالعه اسنادی و مطالعات معرفت­شناختی قرآن بهره برده شده می باشد. همچنین روش میدانی در مباحث روانشناسی محیطی با حضور در محیط، شناخت ذهنی-ادارکی و نظاره در محیط­های مختلف نیز بکاربرده شده می باشد. طریقه پژوهش به این شکل می باشد که آغاز با طرح مسائل مربوط به نارسایی­های هویتی و اجتماعی در شهرهای کنونی، نظریات پدیدارشناسی را طرح خواهیم نمود. سپس به روش اسنادی، تحقیقات جدید علمی در ارتباط با هدف پروژه را مروری اجمالی خواهیم داشت. با مرور این تحقیقات و معرفی حیطه­ی جدید علمی با عنوان شعور در عالم هستی، مفاهیم پدیدارشناسی را در شهر اسلامی، از نقطه نظر شعور تحلیل خواهیم نمود. با نگاهی متفاوت به بنیانهای شهر سنتی اسلامی، مبانی برنامه ریزی در این شهرها بازشناسی خواهد گردید. در نهایت با اتکا به با آیات قرآن و با در نظر داشتن مباحث و مبانی طرح شده، اصول پیشنهادی شش­گانه­ای تحت عنوان ویژگی­های لازم برای شهر ایرانی-اسلامی ارائه می­گردد. پس از مطالعه پراکنش کاربری­های شاخص شهرهای اسلامی در شهر خوی، بافت و ساخت شهر خوی از نقطه نظر اصول شش­گانه­ی مطرح شده نیز تحلیل می­گردد. در ادامه، پس از آزمون فرضیات، در خصوص عملیاتی­کردن مفاهیم مطرح شده، پیشنهادات اجرایی ارائه می­گردد.

1-9-­ نارسایی ها و معضلات عمده­ی پژوهش

روش پژوهش در رشته­ی جغرافیا، روش پژوهش در علوم اجتماعی بوده و در حال حاضر، رویکرد کمی بر تحقیقات رشته­ی برنامه ریزی شهری و خصوصا در تهیه­ی پایان­نامه­ها غلبه دارد. به گونه­ای که کوشش برای یافتن حتی یک نمونه­ی پایان­نامه­ای که با رویکردی فلسفی تهیه شده باشد نتیجه­ای نداشت. غالب پایان­نامه­های رشته­ی برنامه ریزی شهری در حال حاضر به روش پرکردن پرسش­نامه، تبدیل­داده­های توصیفی به داده­های کمی و تحلیل آنها در نرم­افزارهای آماری انجام می­شو­ند. گذشته از این مساله، در ارتباط با موضوع پایان­نامه­ی حاضر نیز، کوشش برای یافتن پایان­نامه­ای که در ارتباط با برنامه ریزی شهری ایرانی-­اسلامی که به صورت تئوریک یا غیر آن کار شده باشد، به نتیجه­ای نرسید. اضافه براین، در برنامه­ی آموزشی مقاطع لیسانس و فوق­لیسانس، در واحد­های درسی روش پژوهش نیز، غیر از روش پژوهش کمی و بهره گیری از مدلهای مختلف، روش دیگری تدریس نشده می باشد، لذا در خصوص تهیه­ی این پایان­نامه که با پارادایم فلسفی تدوین می­گردد، با خلا ناشی از این مساله نیز مواجه بوده­ایم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه