ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیدایش مفهوم پایداری

در دهه 1970 را می توان نتیجه آگاهی­های تازه نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه دانست که به نوبه خود تحت تأثیر عواملی همچون نهضت­های زیست محیطی دهه­60 ، انتشار کتابهایی مانند محدودیت­های رشد، کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در سال­1972 ، اجلاس ریو و دستور کار 21 قرار گرفته بود (بحرینی و مکنون،42:1380).

2-10-2-­ توسعه ی پایدار[1]

رایج­ترین تعریف از توسعه پایدار، مربوط به کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  (WCED) در سال 1987 معروف به کمیسیون برانت­لند می­باشد که توسعه پایدار را توسعه­ای دانست که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره انداختن قابلیت­ها و پتانسیل­ها برای نسل­های آینده برآورده سازد، یا به بیانی دیگر اقدام امروز ما در توالی نسل­های آینده برای تأمین نیازهایشان اثرجدی دارد (خوش فر و همکاران، 35:1392). تعریف سازمان ملل متحد از پایداری چنین می باشد: سیاست توسعه­ی پایدار چنان سیاستی می باشد که در نتیجه­ی اعمال آن، منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبیعی بتواند برای زمانهای قابل پیش­بینی در آینده ادامه و دوام داشته باشد (لقایی و محمدزاده، 34:1378). در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق بهره گیری بهینه از زمین و وارد نکردن ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح می باشد (بلورس[2]،1994).

2-10-3-­ ابعاد توسعه­ی پایدار

از نظر بیشتر محققان بنابر تعریف گزارش برانت­لند )که در آن سه لایه توسعه، برابری و مساوات و حفاظت از محیط زیست مشخص شده) سه دسته هدف، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و برمبنای آنها سه محیط و سه بعد اصلی هست که عبارتند از: 1- اقتصادی2- اجتماعی3- محیطی (بوم شناختی). در حقیقت توسعه پایدار تنها بـر جنبه­ی زیست محیطی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه­های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می­کند (زاهدی و نجفی، 62:1385).

2-10-3-1-­ پایداری اکولوژیکی

این بعد با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی، بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط می باشد و به ارتباط­ی طبیعت و بشر می­پردازد؛ پایداری اکولوژیکی را می­توان در تداوم و ارتقای سلامت و کارکردهای اصلی محیط زیست تعریف نمود. اصل مهم در تفکر پایداری توجه چند مقیاسی و فرامقیاسی نسبت محیط زیست و مدیریت فعالیتهای انسانی در چارچوب چنـین چشم­اندازی ازمحیط می­باشد. برمبنای تعریف، هر فعالیت توسعه­ی انسانی، نظیر ساخت محیط بشر ساخت، در حیطه یک یا چند بوم سامانه اصلی اتفاق می­افتد. لازمه­ی برقراری و یا تداوم حالت پایدار در یک بوم سامانه همزیستی و ارتباط متعادل تمام ارکان و عناصر آن بـا یکدیگر و با محیط فراتر می­باشد. پس شناخت مسیرهای آسیب­پذیری می­تواند منجر به ایجاد نظام­های پایدار انسانساخت گردد (جعفریان و عبدالحسین پور، 5:1385). پایداری اکولوژیکی بر ضرورت حفظ محیط زیست شهری تأ کید دارد (جپ سون[3]، 491:2001)

[1] Sustainable Development

[2] Blowers

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Jepson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-­ آیا ایده شهر-فرهنگ می­تواند شهر ایرانی-اسلامی را پایدار کند؟

1-3-2-­ چگونه می­توان ایده شهر-فرهنگ را در شهر ایرانی  (خوی) تقویت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه