مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فیزیوگرافی

فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکـی و وضـعیت ریخـت شناسـی یـا مرفولـوژیکی (پستی وبلندی زمین) یک حوضه آبریز میباشد. خصوصیات فیزیوگرافی حوضههـای آبریـز (مسـاحت حوضه، شکل حوضه، تراکم زهکشی ، شکل شبکه زهکشی، رده بندی آبراههها، شیب متوسط حوضـه، طول و شیب آبراهه اصلی و فرعی، جهت حوضه، ارتفـاع متوسـط حوضـه، نحـوه اسـتفاده از اراضـی و پوشش گیاهی، مناطق ذخیره کننده آب) نه تنها به گونه مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آبها از قبیـل حجم سیلابها، شدت فرسایش خاک و میـزان رسـوب اثـر مـیگـذارد، همچنـین وضـعیت اکولـوژی وپوشش گیاهی به اندازه زیادی رژیم آبی حوضه آبریز را تحت تأثیر خود قرارمیدهـد. از ایـن رو لازم می باشد که در مطالعات یک حوضه آبریز قبل از هر چیزی خصوصیات فیزیوگرافی آن مورد مطالعـه قـرارگیرد. مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریز از دو جهت اهمیت خود را بیشتر نمایـان مـیکنـد: اولاً لـزوم دستیابی به کمیتهایی که بتواند برای تجزیه تحلیل بهتر آمار و ارقام و بهره گیری از آنها در فرمولهای هیدرولوژی مورد بهره گیری قرار گیرد. ثانیاً در طرحهای جامع آبی یک حوضه، تأکید بر شناخت وضعیت کلی حوضه و چگونگی جریان درمسیل اصلی و فرعی ضروری به نظر میرسد. در مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی محدوده مطالعاتی مراحل پژوهش به ترتیب زیر انجام گرفته می باشد:

  • مشخص کردن محدوده حوضه بر مبنای نقشه توپوگرافی1 : 25000سازمان نقشه برداری
  • انجام مطالعات کتابخانهای و ترسیم نقشههای مورد نیاز (نقشه شیب، ارتفاع و … )
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تلفیق و تجزیه و تحلیل مطالب و تهیه گزارش اصلی و نهائی

4-10 خصوصیات فیزیکی حوضه ها

مطالعه خصوصیات فیزیکی حوضهها، امکان مطالعه حوضه آبریـز را بطـور کیفـی و کمـی فـراهم می ‌کند. ویژگیهای فیزیکی بر مبنای پارامترهایی نظیر مساحت، محیط، ضـریب فشـردگی، مسـتطیل معادل، ضریب شکل، نسبت ناهمواریها، پراکندگی ارتفاعـات سـطح حوضـه، ارتفـاع متوسـط، شـیب حوضه و آبراهه، زمان تمرکز، شکل مشخص میشوند. ویژگیهای فیزیکی حوضهها بر دبی سیلابها و بیلان آبی، مقدار رسوب دهی و فرسایش آبی و حتی در کیفیت آب تـأثیر بسـزائی مـیگـذارد. بـدین لحاظ شرایط و وضعیت فیزیکی حوضه رشت با مطالعه و محاسبات انجام شـده بـه شـرح زیـر تشـریح میگردد:

4-10-1 مساحت و پیرامون حوضه

یکی از مهمترین مشخصات حوضه در ارتباط با دبی سیلابهـا و حجـم روانـاب مسـاحت حوضـه میباشد. با بهره گیری از قابلیتهای GIS، مساحت حوضه آبریز تا ابتدای رشت (حوضه آبریـز بالادسـت شهر رشت) محاسبه که برابر 241/88 کیلومتر مربع برآورد گردید. محیط حوضه نیـز معـادل 79/65 کیلومتر محاسبه شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه