مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری ‌اراضی‌

کاربری‌ اراضی‌ روی‌ جریان ‌رودخانه ‌و وقوع ‌سیلاب‌ به ‌روشهای‌ مختلفی ‌تاثیر می‌گذارد.مثلاً از بین‌ بردن‌ پوشش‌ گیاهی ‌و یا تغییر در نوع‌ و نحوه ‌کشت‌ و کارگیاهانی ‌که ‌تلفات ‌برگ‌ آبی‌ زیاد ی ندارند سبب‌ افزایش‌ حجم‌ جریان ‌و فزونی ‌بده ‌سیلاب‌ می گردد. هر گونه ‌عملیاتی ‌در حوضه‌ که ‌سبب‌ کاهش‌ ذخیره ‌رطوبت ‌خاک ‌و یا کاهش‌ نفوذپذیری ‌گردد موجب‌ افزایش ‌بده ‌سیلابی ‌می گردد. چرای ‌مفرط دام‌ سبب‌ فشردگی‌ خاک ‌و از بین ‌رفتن ‌پوشش‌ گیاهی ‌می گردد و از سوی ‌دیگر احداث ‌مخازن ‌تا خیری ‌و تعدیلی ‌موجب ‌کاهش ‌بدهی ‌سیلابی ‌می گردد.

2-5  عوامل  موثر  بر آلودگی  رودخانه ها

آلودگی آب این رودخانه ‌ها را به صورت فاضلاب‌ های ‌شهری، صنعتی و کشاورزی، مواد زائد جامد و دیگر منابع آلاینده تقسیم‌ بندی نمود

2-5-1 بیمارستانها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فعالیتهای درمانی بیمارستانی نظیر اطاق اقدام، آزمایشگاها، بخش مراقبت از بیماران عفونی و …. تولید فاضلابی می نماید که خطرناک بوده و در صورتیکه اقدام تصفیه مناسب بر روی فاضلاب خروجی انجام نگیرد پس از ورود به محیطهای پذیرنده آبی، باعث اشاعه آلودگی میگردد . هدف از این مطالعه اندازه گیری بعضی از پارامترهای موجود در فاضلاب خروجی سه بیمارستان در شهر رشت و مقایسه آنها با حد استاندارد تخلیه به آبهای سطحی می باشد . سه بیمارستان مورد مطالعه در نهایت فاضلاب خروجی خود را به رودخانه زرجوب رشت تخلیه می نمایند که در نهایت وارد تالاب انزلی می گردد . بیمارستان رسول اکرم (ص) دارای سیستم تصفیه خانه فعال، بیمارستان آریا دارای تصفیه خانه نیمه فعال و بیمارستان ولیعصر(عج) فاقد تصفیه خانه فاضلاب می باشد. این مطالعه طی سالهای 1384 تا 1386 انجام گرفته می باشد . برای تعیین کیفیت فاضلاب، اندازه گیری وسنجشیکسری فاکتورهای شاخص آلودگی شیمیایی و بیولوژیک شامل TSS،TDS ، COD ، BOD ، DO ، pH Feacal Coliforms و Total Coliforms ،از فاضلاب خروجی بیمارستان های رسول اکرم (ص)، آریا وولیعصر(عج) شهر رشت برداشت شده و مورد واکاوی قرار گرفته می باشد. نتایج : نتایج بیانگر آنست که بیشترین مقدار Feacal و Total Coliforms ،TSS، TDS ، COD ، BOD ,Coliforms به ترتیب عبارتند از : 450 میلی گرم بر لیتر در بیمارستان آریا، 677,12 میلی گرم بر لیتر در بیمارستان آریا، 1040 میلی گرم بر لیتر در بیمارستان ولیعصر (ع ج)، 464 میلی گرم بر لیتر در بیمارستان ولیعصر (عج)، (no/100ml) 24×10 7< در بیمارستان ولیعصر (عج) و (no/100ml)24×10 6 < برای بیمارستان ولیعصر (عج) وکمترین مقدار DO صفر میلی گرم بر لیترمربوط به پساب خروجی بیمارستانها آریا و ولیعصر(عج) می باشد.نتایج پارامترهای واکاوی شده در مقایسه با حد استاندارد خروجی فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان میدهد مقداراکسیژن محلول COD و BOD فاضلاب خروجی بیمارستان رسول اکرم (ص) کمتر از مقدار حد مجاز تخلیه فاضلاب به آبهای سطحی بوده و مابقی پارامترهای اندازه گیری شده در فاضلاب خروجی بیمارستان ها بیشتر از حد استاندارد تخلیه به آبهای سطحی می باشد که می تواند از عوامل آلودگی رودخانه زرجوب در محلهای تخلیه به رودخانه به حساب می آید . بنابر این لزوم احداث (برای مراکزی که فاقد سیستم تصفیه می باشد )، راه اندازی و کنترل صحیح سیستمهای تصفیه فاضلاب بیمارستانها بایستی مورد توجه کافی مسئولین ذیربط قرار گرفته تا از آلودگی رودخانه به فاضلاب خطرناک بیمارستانی جلوگیری بعمل آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه