مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

صنایع

از میان فعالیتهای بشر، صنایع تولیدی بیشترین سهم را در ایجاد آلودگی آب دارند و از طرفی تنوع این نوع آلودگی نیز بسیار زیاد می باشد. به گونه کلی خصوصیات آلودگی آب صنایع تولیدی به تبیین ذیل می باشد:

  • بر خلاف صنایع معدنی و کشاورزی، شرایط تخلیه پساب از صنایع تولیدی نسبتاً ساده بوده و علت اصلی این امر آن می باشد که پساب صنایع تولیدی تحت تأثیر شرایط پیچیده محیط طبیعی قرار نمی گیرد. به بیانی دیگر پساب صنایع تولیدی از یک نقطه مشخص تخلیه می گردد که اصطلاحاً به آن منبع آلودگی نقطه ای می گویند.

 چنین پسابهایی صدرصد مصنوعی محسوب می شوند و به دلیل آن که به عنوان منابع آلودگی نقطه ای شناخته شده اند، کنترل آلودگی آنها ساده می باشد.

  • تعیین و تشخیص منابع آلودگی صنایع تولیدی از طریق روشهای علمی ساده می باشد اماکنترل این آلودگیها همیشه آسان نیست و معضلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورند.
  • گرچه تخلیه پسابهای صنایع تولیدی نسبت اً ساده می باشد اما تعیین ترکیب و کمیت آنها بسیار دشوار بوده و بستگی تام به نوع صنعت دارد.
  • تاثیر پساب بر محیط زیست به شدت به جایگاه جغرافیایی صنعت بستگی دارد. به عنوان مثال:

الف اگر تعداد و تراکم صنایع بزرگ در یک ناحیه زیاد باشد احتمال آلودگی هست اما اگر تعداد صنایع محدود باشد می توان پساب آنها را با بکار گیری روشهای ایده آل کنترل نمود.

ب استقرار صنایع در مناطق تجاری و مسکونی موجب بروز معضلات زیست محیطی خواهد گردید. به هر حال به دلیل مزایایی از قبیل جایگاه جغرافیایی، حمل تولیدات و به گونه کلی دسترسی سریعتر به بازار مصرف، در پاره ای از موارد صنایع در جوار مناطق تجاری و مسکونی استقرار می یابند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج جایگاه جغرافیایی صنایع (کوهستانی ، دشتی و یا ساحلی ) نیز تأثیر حساسی را در ایجاد آلودگی محیط زیست اعمال می کند. در نهایت، توان خود پالایی منابع پذیرنده آلاینده ها (رودخانه ، دریا . یا دریاچه ) نیز در کنترل آلودگی و یا گسترش آن بایستی در نظر گرفته گردد.

  • روش تصفیه پساب صنایع تولیدی نیز در مسائل زیست محیطی موثر می باشد. در پاره ای از کاخانجات ، پساب به صورت مجزا پالایش می گردد و در حقیقت هر صنعت،واحد تصفیه خانه مطلوب را بکار می گیرد. پاره ای از موارد، چند صنعت یک واحد تصفیه خانه مشترک دارند که پس از پالایش اولیه پساب هر صنعت، پساب برای پالایش نهایی به تصفیه خانه مشترک هدایت می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه