عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برآورد سیلاب در حوضه های شهری

دادههای هواشناسی و هیدرولوژیکی برای مطالعات جمعآوری و هدایت آبهای سطحی شهررشت مربوط به منطقه مشتمل بر محدوده فعلی و موجود شهر، نواحی پیش بینی شده برای توسعه و رشد آتی اراضی شهر و همچنین نواحی مجاور و پیرامون آن که بر چرخه هیدرولوژیک شهر تاثیر میگذارند میباشد. دادههای مورد نیاز در مطالعه آبهای سطحی شهر رشت و برنامهریزی سیستمهای جمعآوری و هدایت آن به 4 گروه زیر تقسیم میشود:

 

 

 

  • دادههای مربوط به آبهای سطحی
  • دادههای هواشناسی
  • دادههای مربوط به خصوصیات حوضه
  • دادههای مربوط به آبهای زیرزمینی و ویژگیهای خاک

دادههای مربوط به آبهای سطحی جزء مهمترین دادهها به شمار میآیند در حالی که اطلاعات مرتبط با آبهای زیرزمینی از ارزش کاربردی محدودی برخوردار می باشد. دادههای تراز آب زیرزمینی اکثراً در طراحی مسیر و تعیین طرح استقرار شبکه جمعآوری مطرح میشوند. در مناطق شهری فعلاً هیچگونه آمار سیستماتیک و منظم، ثبت و جمع آوری نمیشود. پس از مهمترین داده هواشناسی یعنی بارندگی در طراحی سیستم جمعآوری بهره گیری میشود. اهمیت و تأثیر آمار بارندگی در طراحی سیستمهای جمعآوری و دفع آبهای سطحی شهری، خصوصاً در شرایط فعلی که آماری در حوضههای شهری در دست نیست، بسیار زیاد و شایان توجه می باشد. اکثر حوضههای کوچک مشرف به شهرها هم فاقد ایستگاههای آب سنجی هستند و برای برآورد سیلاب این حوضهها هم بایستی از آن بارندگی بهره گیری نمود. مطالعه آبدهی رودخانههای گازرودبار و ماسوله رودخان به ویژه سیلاب آن، به دلیل عبور رودخانه از داخل محدوده مطالعات و در نظر گرفتن آن به عنوان تخلیهگاه مناسب، بسیار مهم می باشد و این امر مستلزم مطالعه رژیم آبدهی و تعیین توانایی رودخانه برای این امر بوده می باشد. دادههای بارندگی حداکثر روزانه و نیز رگبارهای کوتاه مدت اهمیت فوقالعادهای در مطالعات سیلابهای شهری دارند. این دادهها از ایستگاههای سازمان هواشناسی کشور و باران سنجهای وزارت نیرو دریافت و پس از اصلاح، وارسی و تکمیل برای تحلیلهای بعدی مورد بهره گیری قرار گرفت. خصوصیات حوضه آبریز درون شهری و برون شهری در برآورد سیلاب حوضه بسیار مهم می باشد. خصوصیات ارتفاعی، نقشه کاربری اراضی، خاکشناسی حوضه (خصوصیات فیزیکی خاک شامل بافت، نفوذپذیری، فرسایش) به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید برآورد آبدهی سیلاب در حوضه شهر رشت با بهره گیری از روشهایی که در ادامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مستلزم جمع آوری و تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی می باشد که به اختصار به آنها تصریح گردید. مهمترین عوامل موثر در ایجاد سیلاب را میتوان عوامل اقلیمی و فیزیوگرافیک دانست.

 

 

4-4  زمان تمرکز

زمان تمرکز برابر می باشد با مدت زمانی که صرف میشود تا جریان آب سطحی از دورترین نقطه روی پیرامون حوضه حرکت کند و پس از پیمودن طول آبراهه اصلی، به محل مورد نظر برسد. زمان تمرکز یکی از مهمترین خصوصیات هیدرولوژیک حوضهها محسوب میشود که تاثیر فراوانی در شکل هیدروگراف سیلاب میگذارد. هر چه این زمان کوتاهتر باشد، زمان اوجگیری آبگرفتگی و رسیدن آن به حداکثر آبدهی نیز سریعتر و کوتاهتر خواهد بود تعیین زمان تمرکز یکی از گامهای اولیه برای محاسبه آبهای سطحی حوضه های شهری محسوب میشود. زمان تمرکز حوضه های درون شهری در مقایسه با حوضههایی که کلاً یا جزئاً در خارج از محدوده شهر قرار دارند و جریانهای سیلاب آنها به سوی شهرها سرازیر میشود. معمولاً کوتاه و غالباً کمتر از 2 ساعت می باشد. وجود سطوح نفوذناپذیر، شیب بندی خیابانها، پارکینگ ها و مجاری دفع سیلاب در مجموع شرایطی را پدید میآورند که تمرکز جریانهای سطحی در زمانی کوتاه انجام پذیرد. برای محاسبه این پارامتر بایستی مدت زمانی که جریان سطحی از بخش های مختلف حوضه برای رسیدن به محل مورد نظر صرفمیکند تعیین یا برآورد گردد سپس مقدار عددی این زمان معادل با زمان تمرکز حوضه تلقی گردد. برآورد زمان تمرکز در حوضه های برون شهری در مراجع مختلف مفصلاً بحث شده می باشد و در اینجا روش های محاسبه زمان تمرکز برای حوضه های برون شهری و یا مشرف به شهرها مورد بحث قرار نمیگیرد. به دلیل اهمیت برآورد زمان تمرکز حوضه های درون شهری در برآورد سیلاب حوضه های شهری ذیلاً به مطالعه روشهای برآورد آن در حوضه های شهری پرداخته میشود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه