متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

سازمان

برای مطالعه دقیقتر مفهوم ارتباطات سازمانی آغاز به تبیین مفاهیم سازمان و ارتباطات می پردازیم. سازمان به مجموعه ای اجتماعی، هدفدار و وظیفه مدار اطلاق می گردد. مجموعه ای که هر کدام از اعضای آن دارای هدف های فردی هستند و کل مجموعه به عنوان یک نظام دارای اهداف سازمانی می باشد. این مجموعه برای انجام فعالیتهایش به نوعی هماهنگی در چارچوب یک ساختار سازمانی نیازمند می باشد. هیچ سازمانی نمی تواند در خلاء به وجود آید یا در آن به ادامه فعالیت بپردازد، بلکه همه سازمانها توسط محیط های اجتماعی پیرامون که هم بر آنها اثر می گذارند و هم از آنها تاثیر می پذیرند احاطه شده اند.

سازمان یک پدیده اجتماعی می باشد از جمع عده ای افراد که توانایی همکاری داشته و با ایجاد روابطی گوناگون برای نیل به هدف مشترکی کوشش می نمایند، تشکیل می گردد. آن چیز که در سازمانها به صورت یکسان و مشابه هست، اصل نیاز تقسیم کار و در نتیجه هم آهنگی و هم کاری می باشد برای وصول به هدف که در حقیقت به مقصود نیازهای معینی تعیین گردیده می باشد(امیرکبیری، 1384، 15).

برای هریک از افراد در یک سازمان دو مفهوم مهم هست؛ یکی مفهوم سازمان که حیاتی ترین امر در پروسه شغلی هر فرد می باشد و دوم مفهوم ارتباط می باشد که یک المان منحصر به فرد برای فهم نحوه اقدام سازمان و دانستن وظیفه فرد برای ارتقاء و پیشرفت سازمان می باشد. درحقیقت برای یک فارغ التحصیل دانشگاه هیچ فعالیت تخصصی نیست که نیاز به عضویت در یک سازمان را نداشته باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد