متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهمیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمانها و ادارات مختلف انکارناپذیر می باشد. اما هنگامی که صحبت از آموزش و پرورش می گردد، نگاهها به آن دقیقتر و موشکافانه تر می گردد(اُپلاتکا[1]، 2009).

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد لذا لازم است در سازمان آموزش و پرورش یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نموده و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن  که بیشتر بار اخلاقی دارند تعالی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد.

مانند عواملی که در حال حاضر به گونه چشمگیری تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده می باشد، ارتباطات سازمانی می باشد. ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان می باشد، بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی و سازمانی در تمام جوامع بشری می باشد. در سازمان های امروزی، نظریه پردازان و مدیران با تجربه از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتباط مؤثر عامل دستیابی آنها به اهداف سازمانی، بالا رفتن اندازه بهره وری و رضایت مندی کارکنان و ذی نفع های راهبردی می باشد.

وجود سازمان وابسته به ارتباطات می باشد و هر سازمانی معمولاً بیشتر وقت خود را صرف مستقر کردن ارتباط می کند. برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه کارآمد و موثر، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری می باشد، زیرا وقتی ارتباطات مستقر نشود، فعالیت سازمان متوقف می گردد و در واقع می توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات مؤثر بستگی دارد. ارتباط سازمانى شکلى از ارتباط میان فردى می باشد که در آن ارتباط ناظر به روابط کارى کارکنان درون یک سازمان می باشد(بلیک و هارو لدسن، 1378، 12).

ارتباطات سازمانی که به مناسبات متقابل افراد در سازمان ها تصریح دارد، از اوایل قرن بیستم اهمیت فوق العاده پیدا نمود. حاکم بودن روابط انسانی مناسب و دوستانه در محیط کار، زمینه انگیزش و رشد و توسعه را فراهم می سازد و میل به زیستن و کار و کوشش را افزایش می دهد و در نهایت منجر به مسئولیت پذیری، مشارکت و فعالیت ثمر بخش فرد در راه انجام وظایف محوله و دست یافتن به اهداف سازمان می گردد. در حقیقت، روابط انسانی به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، تکنولوژی و انسانی، اهمیت فوق العاده یافته می باشد. ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می آورند که در رگ حیات سازمان جریان دارد و نبود ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد گردید. اختصار اینکه بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود.

بی تردید ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان که از موضوع های بسیار مهم و مطرح در سازمان های امروزی می باشد، بر هیچ کس پوشیده نیست.

1- Oplatka

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد