متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

الف) ارتباطات سازمانی:

مقصود از ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع 27 سؤال آزمون سنجش ارتباطات سازمانی کسب می کنند.

ب) سبک ارتباطات:

در پژوهش حاضر مقصود از سبک ارتباطات نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 20 الی 27 پرسشنامه ارتباطات سازمانی کسب می کنند.

ج) محتوای ارتباطات:

در پژوهش حاضر مقصود از محتوای ارتباطات نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 13 الی 19 پرسشنامه ارتباطات سازمانی کسب می کنند.

د) مسیر ارتباطات:

در پژوهش حاضر مقصود از مسیر ارتباطات نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 9 الی 12

پرسشنامه ارتباطات سازمانی کسب می کنند.

ه) کانال ارتباطات:

در پژوهش حاضر مقصود از کانال ارتباطات نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 1 الی 8 پرسشنامه ارتباطات سازمانی کسب می کنند.

و) رفتار شهروندی سازمانی:

مقصود از رفتار شهروندی سازمانی در این مطالعه نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع 21 سؤال آزمون سنجش رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل پدساکف کسب می کنند.

ز) نوع دوستی:

جهت سنجش بُعد نوع دوستی از سؤالات 1، 2، 3 و 4 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف بهره گیری می گردد.

ح) وجدان کاری:

در پژوهش حاضر مقصود از وجدان کاری نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 5، 6، 7، و 8 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف کسب می کنند.

ط) جوانمردی:

در پژوهش حاضر مقصود از جوانمردی نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 9، 10، 11، و 12 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف کسب می کنند.

ی) نزاکت:

در پژوهش حاضر مقصود از نزاکت(ادب و مهربانی) نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 13، 14، 15، 16 و 17 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف کسب می کنند.

ک)آداب اجتماعی:

در پژوهش حاضر مقصود از آداب اجتماعی نمره ای می باشد که پاسخگویان از مجموع سؤالات 18، 19، 20 و 21 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف کسب می کنند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد