متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد ارتباطات سازمانی

به مقصود مطالعه ی نظام مند ارتباطات سازمانی، لازم می باشد کلیه ی ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی مورد توجه قرار گیرد. به گونه کلی ابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی سه دسته اند:

 1. بعد ارتباطی: که خود شامل چهار جزء می گردد(میلر[1]، 1386، 27):
  • مجاری ارتباطی: بشر ها به واسطه ی مجاری ارتباطی، می توانند میان خود ارتباط مستقر نمایند. مجاری ارتباطی بین افراد در سازمان به سه بخش عمدهی چهره به چهره، کتبی و الکترونیکی طبقه بندی شده اند(قلیچ لی و ایمانی پور، 1386، 126).
  • سبک های ارتباطی: که ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر می باشد و به دو دسته ی رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند(میلر، 1386، 29).
  • مسیرهای ارتباطی: که شامل ارتباطات عمودی، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیرهای ارتباطی می باشد(میلر، 1386، 28).
  • محتوای ارتباطی: محتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته ی وظیفه ای، اجتماعی و ابتکاری تقسیم می شوند(میلر، 1386، 27).
 2. بعد انسانی: جنبه های انسانی را در بر می گیرد و ارتباط میان افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. این عوامل شامل سه جزء می باشد:

2-1. ویژگی های فردی افراد: که خود به ویژگی های ذهنی ادراکی(شرمرهورن[2]، 2006)، روحی روانی و جسمانی(برکو، ولوین و ولوین[3]، 1384، 19) تقسیم می گردد.

2-2. ویژگی های اجتماعی افراد: که خود به ویژگی های فرهنگی افراد(شرمرهورن، 2006، 448)، طبقه ی اجتماعی افراد(رضاییان، 1379، 480) و اعتبار افراد(فرهنگی، 1386، 347؛ کینیکی و کریتنر، 1384، 451) تقسیم می شوند.

2-3. مهارت های ارتباطی: مجموعه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت هستند که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد می باشند و شامل مهارت های ارتباط کلامی(گفتاری و نوشتاری)، ارتباطات غیر کلامی(رفتارهای صوتی و غیر صوتی)، گوش دادن مؤثر و ارایه ی بازخورد می گردد(برکو و دیگران، 1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. بعد سازمانی: ساختار و محتوای سازمان را در بر می گیرد و ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. این عوامل به دو دسته طبقه بندی می گردد:

3-1. ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بر این تأکید دارد که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و ساز و کارهای هم آهنگی رسمس و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت گردد کدامند؟ ساختار به عنوان یکی از اجزای سازمانی از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده می باشد(رابینز، 1376، 22). عناصر پیچیدگی(تفکیک عمودی، افقی و جغرافیایی)، رسمیت و تمرکز ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد(دسلر و فیلیپس[4]، 2008؛ شرمرهورن، 2006).

1- K. Miller

2- J. R. Schermerhorn

3- R. M. Berko; A. D. Wolvin & D. R. Wolvin

1- G. Dessler & J. Philips

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

 1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
 2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

 1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
 2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد