متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:

نظریه پردازان مکتب کلاسیک، سازمان‌ها را به عنوان سیستم‌های بسته، رسمی و ایستا در نظر می‌گرفتند. تیلور، وبر و سایر صاحبنظران این مکتب بر مسئله ارتباطات در سازمان تأکید روشنی نداشتند. اما به نظر می‌رسد که در مکتب کلاسیک‌ها ارتباطات منحصر به ساختار رسمی سازمان بوده و سلسله مراتب، مهمترین عنصر سازمانی رسمی می‌باشد. همواره ارتباط عمودی مورد توجه خاص این مکتب بوده و بشر به صورت منفک از محیط اجتماعی و خارج از گروه‌هایی که در آن عضویت داشت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. کلاسیک‌ها از کانال‌های ارتباطی محدود و خاص به مقصود متناسب کردن واحدها در سازمان‌ها با بهره گیری از دستورات و رویه‌های مشخص کاری همراه با سبک‌های رهبری مقتدرانه طرفداری می‌کنند.

چستربارنارد در دهه 1930 بهتر از دیگران ارتباطات را به شیوه معنی‌دار به عنوان یک پویایی اساسی در رفتار سازمانی مطرح کرده می باشد. بارنارد متقاعد شده بود که، ارتباطات بزرگترین نیروی شکل دهنده سازمان می باشد. او ارتباطات را در ردیف مقاصد و تمایل مشترک به عنوان یکی از سه عنصر اولیه اداره سازمان می‌دانست. به نظر او ارتباطات، هم سازمان را به صورت یک نظام پویا و سرشار از همکاری درمی‌آورد و هم مقاصد سازمان را به مقاصد اعضای آن پیوند می‌دهد. وی از هفت عامل ویژه ارتباطی نام برد که در سازمان از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد که به تبیین ذیل می باشد:

  1. مجاری ارتباط بایستی دقیقا مشخص باشد.
  2. لازم می باشد مجاری ارتباطات هر یک از اعضای سازمان مشخص باشد.
  3. خطوط ارتباط بایستی حتی الامکان مستقیم و کوتاه باشد.
  4. لازم می باشد به گونه معمول ارتباطات از خطوط کاملا رسمی اعمال گردد.
  5. شخصی که در مرکز ارتباطات قرار دارد بایستی صلاحیت داشته باشد.
  6. کنش سازمان نباید در خطوط ارتباطی اخلال کند.

7. هر ارتباط بایستی به صورت موثق مستقر گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد