متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعاریف ارتباطات

محققین غربی که پایه‌گذاران دیدگاه‌های جدید ور وش‌ها و فنون ارتباطی موجود می‌باشند، بر این عقیده‌اند که کلمه ارتباطات [1] از لغت لاتین (Communication) مشتق شده می باشد که این لغت خود در زبان لاتین به معنای(To Make Common) یا عمومی کردن و یا به بیانی دیگر در معرض عموم قرار دادن می باشد. این بدین معنی می باشد که مفهومی از درون فردی برخاسته می باشد، به میان دیگران راه یافته و به دیگران انتقال یافته می باشد. پس در اصل اعتقاد بر این می باشد که ارتباطات، بعضی ازمفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام‌ها [2] را به دیگران و یا میان عموم گسترش می‌دهد. تعاریف جدید‌تر آن را «انتقال مفاهیم» و یا «انتقال معانی»[3] و نیز «انتقال و یا تبادل پیام‌ها» [4] می‌دانند.

ارتباط به گونه‌ای وسیع و گسترده «تسهیم تجارب»[5] نیز تعریف شده می باشد. در این معنی هر موجود زنده‌ای تجارب و آن چیز که در درون خود دارد با دیگران چه همنوعان خودو چه با انواع دیگر در میان می‌گذارد (فرهنگی، 1373).

بنا به تعریف ارائه شده در فرهنگستان جامع انگلیسی آکسفورد، ارتباطات عبارت می‌باشد از: «فرستادن، انتقال دادن و تبادل عقاید، دانش و غیره ….» (فخیمی، 1379، 408).

فرهنگ وبستر [6] در تعریف لغت ارتباط آورده می باشد: «ارتباط عبارتست از اقدام انتقال، اظهار، اظهار و گفتگو، بین یک فرد با فرد دیگر» (مشبکی، 1377، 211). در مدیریت، ارتباط را انتقال اطلاعات [7]،  مفاهیم و معانی بین افراد سازمان تعریف می‌کنیم و مقصود از اطلاعات تنها وقایع و نظرات نبوده بلکه احساسات و عواطف را نیز شامل می گردد. پس زمانی که اطلاع یا خبری را به فردی می‌دهیم. یا نظرمان را برایش بازگو می‌کنیم، با او ارتباط مستقر کرده‌ایم. همین گونه زمانی که در نگاه، حالات چهره، طرز رفتار یا لحن گفتارمان نکته‌ای هست که بازگو کننده احساسات و عواطف مناسب می‌باشد، بدون اینکه صریحا خواسته باشیم نشان دهیم، باز ارتباط مستقر کرده‌ایم. بدین ترتیب ارتباطات عبارتست از «انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساسات بین افراد در سازمان با واسطه یا بلاواسطه (میرآبی، 1380، 230).

به زعم ولنس و مک ویلیام[8]:

«…. ارتباطات پایه کلیه روابط مراوده‌ای می‌باشد. از طریق ارتباطات با یکدیگر به تفاهیم می‌رسیم و دوست داشتن همدیگر را می‌آموزیم، در یکدیگر نفوذ می‌نمائیم، به هم اعتماد می‌کنیم، راجع به خودمان چیزی آموخته و به دیگران که چگونه ما را می‌بینند توجه می‌نمائیم ….» (فخیمی، 1379، 408).

 

 

به عقیده مورفی و هیندبرانت [9] :

«…. ارتباطات فرآیندی می باشد برای انتقال و دریافت پیام‌های کتبی و شفاهی که منتج به جواب و پاسخ می گردد…» (همان منبع، 408).

از طرفی باگلی [10] نظر دیگری اظهار می‌دارد. او می‌گوید:

«… ارتباطات فرآیندی می باشد که به هنگام انتقال فکر، عقیده، اطلاعات، احساس بین افراد و یا گروه و افراد برای مقاصد سنجیده شده‌ای واقع می گردد….».

نظر لیتل [11] مشابه نظر فوق می باشد. به زعم او : «… ارتباطات فرایندی می باشد که به وسیله آن اطلاعات بین افرادو یا سازمان‌ها از طریق نمادهادی مورد توافق قبلی مستقر می گردد….» (همان منبع،408).

ارتباط عبارتست از فرایند انتقال پیام و برقراری تفاهم بین دو نفر یا بیشتر مشروط بر آنکه معنای مورد نظر فرستنده پیام را، گیرنده نیز دریافت کند (صائمیان، 1377، 76).

دنسل لانگلی و میشل شین اظهار می‌دارند که: ارتباط عبارتست از «فرایند انتقال اطلاعات با وسایل ارتباطی گوناگون از یک نقطه، یک شخص یا یک دستگاه به دیگری» (رئوفی، 1381، 167).

ارتباطات یک فرایند شخصی می باشد که درگیر تبادل رفتار می‌باشد (حقیقی و همکاران، 1380، 224).

ارتباطات – تبادل اطلاعات و انتقال معنی- بخشی از هر کاری می باشد که مدیران انجام می‌دهند(دسلر، 2001).[12]

ارتباطات مبین نحوه و چگونگی توزیع و تبادل عقاید، افکار و اطلاعات از طریق کتبی، شفاهی، علامات و حرکات به مقصود راهنمایی و هدایت رفتار کارکنان سازمان در مبادله پیام می‌باشد(فخیمی، 1379، 407).

4- Communication

1-Messages

2- Exchange Meaning

3- Transmit Messages

4- Sharing of experiences

5- Webster Dictionary

6- Transmission of information

7- Valence And MC  William

1- Murphy And Hindebrandt

2- Bagley

3- Little

1- Gary Dessler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد