متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف نظری متغیرهای پژوهش

الف) ارتباطات سازمانی:

ارتباط سازمانی فرایندی می باشد که مدیران را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معنی با افراد فراوان داخل سازمان و افراد در ارگان های مربوط به خارج از آن سیستم توانا می سازد(فرهنگی، 1383، 126).

ب) سبک ارتباطات: که ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر می باشد و به دو دسته ی رسمی و غیر رسمی تقسم می شوند (میلر، 1386، 29).

ج) محتوای ارتباطات: محتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته ی وظیفه ای، اجتماعی و ابتکاری تقسیم می شوند (میلر، 1386، 27).

د) مسیر ارتباطات: که شامل ارتباطات عمودی، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیرهای ارتباطی می باشد (میلر، 1386، 28).

ه) کانال ارتباطات:

بشر ها به واسطه ی مجاری ارتباطی، می توانند میان خود ارتباط مستقر نمایند . مجاری ارتباطی بین افراد در سازمان به سه بخش عمده ی چهره به چهره،‌کتبی و الکترونیکی طبقه بندی شده اند (قلیچ لی و ایمانی پور، 1386، 126).

همیلتون و پارکر کانال را ابزاری می دانند که پیام توسط آن منتقل می گردد. گفتگوهای رو در رو، مجلات، روزنامه ها، رادیو، تلفن، تلویزیون و پست الکترونیک مانند مثال هایی می باشد که می توان از آنها به عنوان کانال دانست(هامیلتون، 1386، 16).

 

 

 

و) رفتار شهروندی سازمانی:

– ارگان اظهار می کند که: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه می باشد که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می گردد(کوهن و کول، 2004، به نقل از اسلامی و سیار، 1387).

– بنا بر آن چیز که اپل بام و همکاران(2004) در پژوهش های خود مطرح ساختند؛ رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری می باشد، که بخشی از وظایف رسمی فرد نبوده، اما با این تفاصیل توسط وی انجام شده و باعث بهبود مؤثر وظایف و تأثیر های سازمان می گردد(اسلامی و سیار، 1387).

– پس به گونه کلی می توان چنین عنوان نمود که؛ رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای فراتر از تبیین شغل افراد می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.

ز) نوع دوستی:

نوع دوستی عبارتست از کمک رساندن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان(Castro & et al, 2000, 30).

ح) وجدان کاری:

وجدان کاری رفتاری می باشد که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کار می باشد(همانند کار در بعد از ساعات اداری برای سود رساندن به سازمان)(هویدا و نادری، 1388، 10).

ارگان معتقد می باشد افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط وحتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می دهند، که این نشاندهنده وجدان کاری بالای آنهاست.

ط)جوانمردی:

تأکید بر جنبه های مثبت سازمان به جای جنبه های منفی آن را جوانمردی در سازمان گویند که عبارت

می باشد از تمایل به شکیبایی پیش روی مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحافهای کاری بدون اینکه گله وشکایتی صورت گیرد(Markoczy & Xin, 2004, 3 ).

ی) نزاکت:

نزاکت درمورد اندیشیدن به این می باشد که چطور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می گذارد(Ibid ).

ک) آداب اجتماعی:

آداب اجتماعی به عنـوان رفتـاری می باشد که در نظر داشتن مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید