متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

. مدل تحلیلی پژوهش

  

1-6. فرضیه‌های پژوهش

1-6-1. فرضیات اصلی:

ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.

1-6-2. فرضیات فرعی:

  1. سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
  2. محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
  3. مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.
  4. کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر تأثیر دارد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) نظاره گردد.

متغیر وابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (بازرگان و همکاران، 1380، 44-43). در مدل تحلیلی پژوهش  ارتباطات سازمانی و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل، و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

 

1-8. قلمرو پژوهش

1-8-1. قلمرو موضوعی پژوهش:

حوزه توجه این پژوهش تشریح ارتباطات سازمانی و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

1-8-2. قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی این پژوهش اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می‌باشند.

1-8-3. قلمرو زمانی پژوهش:

قلمرو زمانی این پژوهش از اواخر بهمن ماه 1392 تا اوایل مرداد ماه 1393 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد