متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

آرجریس[1]

آرجریس نشان می دهد که موفقیت و وضعیت سازمان ها بایستی طوری طراحی گردد که به رشد و نمو انسانی در سازمان اجازه داده، آن را تشویق نماید.

او اظهار می کند که افزایش عدم اعتماد بین فردی در سازمان، باعث کاهش جریان اطلاعات، نبودن توافق و مطابقت در سازمان و کاهش کارایی در جریان تصمیم گیری می گردد. آرجریس پیشنهاد می کند که سازمان ها بایستی در جست وجوی غنی سازی شغلی، به حداقل رساندن وابستگی یکطرفه و یکجانبه، افزایش گشودگی و ارتباطات باز، اعتماد، ریسک پذیری و اظهار احساسات باشند (همان: 146).

 

 

 

 

2-2-21. ارتباطات سازمانی از دیدگاه سیژل و مارکونی

گاری سیژل و هلن مارکونی، در زمره پژوهشگرانی هستند که به مساله ارتباطات سازمانی عنایت ویژه ای داشته اند، البته لازم به تبیین می باشد که آنان مساله ارتباطات سازمانی را فقط در زمینه خاص امور مالی، حسابداری و حسابرسی و سازمان های مربوط به آن دیده اند. برای تجزیه و تحلیل فعالیت های ارتباطی سازمان و فراهم آوردن راهنمایی برای طراحی ساختار ارتباطی، مشاوران مدیریت معمولاً دستورالعملی را به کار می گیرند که بعنوان تجزیه و تحلیل ارتباطات شناخته شده می باشد.

تجزیه و تحلیل ارتباطات از این نظر به کار گرفته می گردد که ما را از سلامت ارتباطی سازمان مطمئن سازد. تجزیه و تحلیل ارتباطات شامل سه مرحله می باشد:

  1. کافی بودن اطلاعات از منابع سازمان و از طریق کانال های ویژه درمورد موضوع خاص(محتوی).
  2. ساختار ارتباطی سازمان.
  3. حال و هوا و نتیجه ارتباطات.

در نهایت این بخش تجزیه و تحلیل ارتباطات ممکن می باشد شامل سوالات و مولفه هایی درمورد مطالب، کانال، دقت، به موقع بودن برای ارتباط بین کارکنان با هم و یا کارکنان با مدیران باشد که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد(هامیلتون، 1386، 36).

2- Argiris

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1. هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر می باشد.

1-4-2. اهداف جزئی:

  1. شناسایی تأثیر سبک ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر.
  2. شناسایی تأثیر محتوای ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش

شهرستان پیرانشهر

  1. شناسایی تأثیر مسیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  2. شناسایی تأثیر کانال ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  با فرمت ورد