عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

در ایستگاههای مورد مطالعه با افزایش دما کاهش اکسیژن محلول دیده شده می باشد به طوری که با افزایشDO  باکتریهای نیترات و نیتریت ساز قادرند مقدار زیادی از آمونیاک را اکسید نموده و آلودگی نیتراتی و یتریتی را به وجودآورند پس افزایش آمونیاک در سیاه اسطلخ با کاهش نیترات همراه بوده که این میتواند آلودگی شدیدی در رودخانه در ایستگاه سیاه اسطلخ نشان دهد.

– مقادیر اندازه گیری شده BOD و COD و DO در سه ایستگاه مورد نظر نشان می دهد که حداکثر این مقادیر در ایستگاه سیاه اسطلخ بعلت حجم بسیار زیاد فاضلاب بوده و مقدار DO در حد پایین می باشد ومقادیر BOD و COD افزایش چشمگیری را نشان میدهد. از مطالعه نتایج موجود چنین بر میآید که گوهررود پس از عبور از لاکان به علت ورود حجم زیاد فاضلاب درآن از حالت طبیعی خارج شده و به صورت یک کانال انتقال فاضلاب در آمده می باشد. این رودخانه پس از عبوراز شهر رشت با رودخانه زرجوب که از بخش شرقی رشت میگذرد در محل پیربازار ملحق گردیده و به نام رودخانه پیربازار وارد بخش شرقی تالاب انزلی میگردد. بایستی توجه داشت که آلودگی آب گوهررود تاثیرات منفی بر روی آبهای زیرزمینی منطقه خواهد گذاشت،منطقه مورد مطالعه از نظر حیات وحش نسبتاً غنی بوده و انواعی از جانوران در گستره جنگلی و رویشهای طبیعی زیست مینمایند، آلودگی شدید رودخانه گوهررود باعث تخریب زیستگاههای حیات وحش در حوزه شده و پس از ورود به تالاب انزلی باعث از بین رفتن انواع ماهیان، دوزیستان و پرندگان و خزندگان خواهد گردید. رودخانه گوهررود با عبور از شهر رشت و اتصال به رودخانه زرجوب یکی از مهمترین عوامل آلودگی وتخریب تالاب محسوب میشود.

4-22 سیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اغلب شهرهای شمالی معمولاً در مسیر یک یا چند رودخانه قرار می گیرند و غالبـاً سـاختمانهـای گوناگون شهری از قبیل بناهای مسکونی، آپارتمانها، مراکز صنعتی و غیـره، در روی مـواد رودخانـه هـا،یعنی آبرفتها بنا میشوند. گرچه عبور رودخانه یا رودخانهها، از وسط شهرها و یا از کنار آنها، از جهاتی موهبت بزرگی به شمار مـیرود، امـا در بعـضی مـوارد، عبـور جریـان آبهـا از مراکـز تجمعـات انـسانی مشکلاتی را در بردارد، که اغلب توسط بیتوجهی ساکنان اطراف رودخانهها ایجاد میشود. به گونه کلی رودخانهها با طغیان و لبریز شدن و تغییر شکل بستر خود موجب تخریـب و ویرانـی در ساختمانها و مراکز مسکونی و صنعتی شهرها میشوند. در اکثر موارد در شهرها، بستر رودخانههـا،به زیر ساخت و ساز میرود، نفوذ ساختمانها و بناهای بزرگ و کوچک در بستر ایـن گونـه رودخانـه هـا باعث میشود که مجرای آب تنگتر گردد، از این رو اگر مقدار آب اندکی افزایش یابد، این معبر برای جریان آب کافی نیست، درنتیجه آب به ساختمانها وارد میشود، همچنین چنانچه مقدار آب معین نتواند به آسانی در زمین نفوذ کند، یا در اثر ضعف قدرت تبخیر، مقدار اندکی از آن بخار گردد و یا برای پخش جریان هـای سطحی موجباتی فراهم نشود، تمرکز آبها در سطحی محدودتر و در زمـانی کوتـاهتر صـورت مـیگیـرد. بسیاری از فعالیتهای انسانی، به ویژه در شهرها، به تمرکز و تجمع آبهای سـطحی کمـک مـیکنـد و بـه تناسب سرعت تمرکز آبها و کوچکشدن سطح آستانه تمرکز، رودخانهها حالت طغیانی به خود میگیرند،پس، هر اندازه فعالیت انسانها موجبات تغییر بستر را در جهت کاهش سطح آستانه و افزایش سـرعت تمرکز آبها فراهم سازد، به همان اندازه طغیان رودخانهها بیشتر میشـود. همچنـین جـادههـا، بلوارهـای وسیع داخل و اطراف شهرها، فرودگاهها با شبکهای از باندهای گسترده پـرواز و غیـره، بـه دلیـل پوشـش آسفالتی یا بتنی، نفوذ آبها را به حداقل میرساند، و در مواقع رگبارهـای شـدید، در تمرکـز آب هـا نقـشی مثبت اعمال میکنند و این امر خود سبب دگرگونشدن شرایط جریان آب میشود و ضریب آن را تا 3 برابـر افزایش میدهد و از زمان تمرکز آبها به شدت میکاهد ستان گیلان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، از نقـاط مـستعد کـشور در زمینـه سـیل خیـزی اسـت،بارشهای فراوان و رگباری و سرعت بالای بارش، جریان داشتن رودخانه های متعـدد در اسـتان (طغیـان رودخانه ها در هنگام بارش) و بالابودن سطح آبهای زیرزمینی (به دلیل بالابودن سطح آبهای زیرزمینی،نفوذپذیری خاک کاهش پیدا می ‌کند) و شیب کم، عواملی هستند که در مجموع منجربه پدیـده سـیلخیـزی و آبگرفتگی در سطح شهرها و روستاهای استان میشوند. در استان گیلان رودخانههای متعددی جریان دارد که طغیان رودخانه ها در هنگام بـارش موجـب خساراتی فراوان، در اراضی اطراف و مناطق مسکونی میشود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر می باشد؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه